The Official Website of the People’s Government of Hunan Province Mobile 中文 Francais 한국어 日本語

15 July 2015

Who's Who

Acting Governor:Xu Dazhe
Vice Governors:
Chen Xiangqun      He Baoxiang          Huang Guanchun
Zhang Jianfei         Dai Daojin              Cai Zhenhong
Xiang Lili
Assistant Governor:Yuan Jianyao
Secretary General:Xiang Lili