The Official Website of the People’s Government of Hunan Province Mobile 中文 Francais 한국어 日本語

15 JJuly 2015

Who's Who

Governor:Du Jiahao
Vice Governors:
Chen Zhaoxiong      He Baoxiang          Li Youzhi
Huang Guanchun    Huang Lanxiang    Zhang Jianfei
Dai Daojin    Cai Zhenghong
Assistant Governor:Yuan Jianyao
Secretary General:Xiang Lili