The Official Website of the People’s Government of Hunan Province Mobile 中文 Français 한국어 日本語

15 July 2015

Who's Who

Governor: Mao Weiming
Vice Governors:
Xie Jianhui       He Baoxiang         Sui Zhongcheng
Chen Fei         Xu Xianhui         Chen Wenhao
Zhu Zhongming         Xie Weijiang
Secretary General:Wang Qun