The Official Website of the People’s Government of Hunan Province Mobile 中文 Français 한국어 日本語

15 July 2015

Home>Tourism>Tour Hunan>Yongzhou>Dining

Famous Restaurants-Yongzhou

Chaojiangchun Grand Restaurant
Add: 71 Shuangzhou Rd., Lengshuitan District, Yongzhou
Tel: (86)746-8327926


Quheyu Restaurant
Add: By the Quhe Bridge, Lengshuitan District, Yongzhou
Tel: (86)746-8371667


Shangri-la Villa
Add: Lengzhu Rd., Lengshuitan District, Yongzhou
Tel: (86)746-8339799


Yaozhai Villa
Add: Yaozhai Township, Mount Jiuyi, NingYuan County, Yongzhou
Tel: (86)746-7582466


Niuyaling Yao Ethic Garden
Add: Niuyaling, NingYuan County, Yongzhou
Tel: (86)746-7376983


Qingfengtan Restaurant
Add: Opposite to Qianjiadong Yao Township Government Building, Jiangyong County, Yongzhou
Tel: (86)746-5981555


Yanghua Restaurant
Add: Tuojiang Town, Jianghua County, Yongzhou
Tel: (86)746-2341155